Governance

Samen werken aan een efficiënte organisatie


De Algemene Vergadering keurde op 25 maart 2015 het voorstel van statutenwijziging en van wijziging van huishoudelijk reglement goed. Hiermee wordt gestreefd naar een duidelijke afbakening van rol en bevoegdheden van de Raad van bestuur en van het Uitvoerend comité alsook naar een verdeling van de vroegere rol en bevoegdheden van de voorzitter onder de voorzitter en de ondervoorzitter.

 

Uittredend voorzitter Guy Tapernoux wordt in de Champagne gezet door Dhr Gilles Nolet de Brauwere


In opvolging van de heer Guy Tapernoux werd de heer Jacques Thienpont door de algemene vergadering verkozen als nieuwe voorzitter en werd de heer Marc Tillon verkozen als nieuwe ondervoorzitter.

 

 

De Raad van Bestuur 


More info

 

Het Uitvoerend Comité


More info

 

Het Secretariaat


More info