Een verantwoorde consumptie van onze producten is voor onze beroepsfederatie een prioriteit.

Dit lijkt tegenstrijdig: een federatie die wijn en gedistilleerd vertegenwoordigt en die zich opwerpt als voorvechter van een gematigd alcoholgebruik. Hoe meer van onze alcoholhoudende producten er wordt geconsumeerd, des te beter voor de sector, toch? Neen, integendeel. Onze sector is niet gebaat bij overmatig gebruik van alcohol. Het is nefast voor de gezondheid van de consument en het zet alcohol in een slecht daglicht.

Onze federatie pleit daarom voor een alcoholbeleid dat werkt.

Principes

  • Een doelgerichte aanpak

Op basis van de vandaag beschikbare gegevens (bron: WIV-ISP, Gezondheidsenquête 2013) drinkt de meerderheid van de Belgen gematigd: 82% van de volwassen Belgen drinkt alcohol. 94% daarvan doet dat op een gematigde manier. Slechts 14% van de Belgen ouder dan 15 drinkt dagelijks. Slechts een zeer kleine groep – 6% van de Belgen die alcohol drinkt – is geneigd om teveel te drinken. Repressieve maatregelen die de grote meerderheid van de burgers treffen – die gematigd alcohol gebruiken – zijn inefficiënt. Het beleid moet zich specifiek richten op de kleine groep van 6% met problematisch alcoholgebruik.

  •  Gebaseerd op feiten en verifieerbare gegevens

Alcoholmisbruik aanpakken begint met een beleid dat zich focust op het in kaart brengen van het echte probleem: zoveel mogelijk verifieerbare kennis vergaren van de drinkgewoonten van probleemgroepen met alcoholmisbruik. Deze dataverzameling en gedetailleerde inzichten zijn een noodzaak om effectieve, preventieve acties gericht op touw te zetten en aangepaste zorg- en hulpfaciliteiten uit te bouwen.

  •  Gedeelde zorgplicht

Een goed gecoördineerde samenwerking tussen alle betrokken, maatschappelijke actoren – de overheid, expertisecentra, de sector én consumenten – zal tot de beste resultaten leiden. 

  • Zonder te discrimineren

Om effectief te zijn is ook een gelijk speelveld nodig voor bier, wijn en gedistilleerde dranken. Momenteel zijn er belangrijke verschillen, waarbij de verkoop van bier en wijn minder wordt beperkt dan van gedistilleerde dranken. Denk maar aan de minimumleeftijd, licenties en andere verkoopbeperkingen. Deze discriminatie mist niet alleen elke objectieve grond, ze is bovendien nefast voor een effectief alcoholbeleid.

Actiepunten

  • Intens sensibiliseren van consumenten

Juiste informatie leidt tot verantwoord alcoholgebruik omdat individuele gebruikers dan bewust en met kennis van zaken kunnen beslissen of, hoe en hoeveel alcohol zij willen drinken. Sensibilisering tot gematigde alcoholconsumptie dient permanent te gebeuren via herhaalde mediacampagnes, in combinatie met het inzetten van digitale dragers zoals QR-codes, apps of specifieke websites, zoals www.drinkenmetverstand.be.

  • Preventie, bewustwording en aanmoediging van gematigd gebruiksgedrag

Iedereen dient zich op elk moment goed bewust te zijn van zijn drinkgedrag en de mogelijke gevolgen ervan. Preventie begint best zo vroeg mogelijk: vooral in het secundair onderwijs zou specifieke aandacht moeten gaan naar sensibilisering over alcoholgebruik. De 94% van de Belgen die verantwoord alcohol drinken (bron: WIV-ISP, Gezondheidsenquête 2013) moeten op een positieve manier aangemoedigd worden om hun gematigd consumptiegedrag aan te houden.

  • Gerichte aanpak van de 6% die overmatig alcohol drinken (bron: WIV-ISP, Gezondheidsenquête 2013)

Hier is een op maat gesneden aanpak – met aanvullende maatregelen, toegespitst op specifieke doelgroepen – vereist. De sector is grote voorstander van preventieve acties zoals informatieverschaffing, educatie over de schadelijke gezondheidseffecten van alcoholmisbruik, specifieke acties gericht naar probleemdrinkers en het uitsluitend verantwoord verkopen en schenken van alcohol. De sector pleit bovendien voor een nultolerantiebeleid t.a.v. specifiek probleemgedrag en kwetsbare doelgroepen. Zo steunt Vinum Et Spiritus alle inspanningen van de overheid om incidenten en ongevallen op de weg, als gevolg van rijden onder invloed, tot nul te herleiden. De sector steunt ook de nultolerantie t.a.v. alcoholgebruik tijdens het werk en tijdens de zwangerschap.

  • Eén minimumleeftijd voor alle alcoholhoudende dranken

De consequenties van het drinkgedrag van jongeren zijn momenteel verwarrend, omwille van een verschillende regelgeving voor enerzijds bier en wijn en anderzijds sommige tussenproducten die alcohol bevatten of sterkedranken. Een geharmoniseerde minimumleeftijd op 18 jaar voor alle alcoholhoudende dranken, intense controlecampagnes en het instellen van substantiële boetes voor onregelmatige verkoop, zou de effectiviteit van het Belgische beleid t.a.v. minderjarigen en jongeren sterk bevorderen.

  • Eenduidige beperking van de verkoop van alle alcoholhoudende dranken

Sommigen roepen op om het winkelaanbod van wijn en gedistilleerde dranken te beperken, omdat de verkoopkanalen hun regels inzake de verkoop van alcohol onvoldoende naleven. Vooral de verschillende regelgeving voor bier, wijn en gedistilleerde dranken is hierbij niet bevorderlijk voor een correcte toepassing van de wet. Een eenduidig verkoopverbod, dit voor alle soorten alcoholhoudende dranken, in tankstations of winkels die gelegen zijn langs autosnelwegen en via drankautomaten, laat zich volgens Vinum Et Spiritus verantwoorden omwille van enerzijds de directe associatie met autorijden en anderzijds het totale gebrek aan sociale controle bij de verkoop van alcohol via drankautomaten.

Samengevat is Vinum Et Spiritus voorstander van een alcoholplan dat geldt voor alle alcoholhoudende dranken waarbij naar een cultuur van verantwoord drinken gestreefd wordt, als deel van een evenwichtige levensstijl.