Een recente studie van April 2019 door het Europees Parlement wijst op enkele nieuwe inzichten rond de wijze waarop consumenten dienen geïnformeerd worden omtrent voedingsmiddelen in het algemeen. ”Food Labelling for Consumers: EU Law, Regulation and Policy Options”.

Informatie over voedingswaren moet dienstig zijn voor een grote meerderheid van consumenten en moet eveneens van aard zijn om de mogelijke impact op onze gezondheid duidelijk te maken en om het consumptiepatroon te sturen in de richting van een meer gezonde consumptie.

Er zal in de toekomstige regels mbt voedingsinformatie worden vermeden dat consumenten worden bedolven onder grote hoeveelheden van informatie omdat hierdoor de meest cruciale informatie verloren dreigt te gaan. Het blijkt eveneens wenselijk te zijn om meer in te zetten op visuele informatie (zoals bv logo’s of nutriscore) in de plaats van op informatie onder vorm van tekst.

De studie herbevestigt dat er dient afgestapt te worden van de bestaande uitzondering voor alcoholhoudende dranken vanaf 1,2% alc.vol. om de ingrediëntenlijst of energiewaarde te vermelden. De Europese Commissie had eerder al aangegeven dat er volgens haar geen objectieve gronden bestaan om deze uitzondering voor alcoholhoudende dranken nog langer in stand te houden maar gaf de voorkeur aan een zelfregulerend voorstel vanuit de betrokken sectoren.

De sectoren bier en cider, wijn en spirits hebben ondertussen voorstellen ingediend die onderling weliswaar verschillen.

Voor wijnen zal de vermelding van energiewaarde (op het etiket) en de oplijsting van ingrediënten (op het etiket en/of online) op een juridisch bindende wijze geregeld worden in de CAP reglementering waarvan de vernieuwing momenteel wordt voorbereid en die pas over meerdere jaren zal gefinaliseerd worden. Voor de overgangsperiode zal worden voorzien in een reeks van richtlijnen die vrijwillig door de sector zullen toegepast worden en waarvoor de goedkeuring van de Europese Commissie zal gevraagd worden. Meer info volgt later.

Op vlak van de gedistilleerde dranken hebben de Europese Commissie en de Europese Spiritfederatie op 4 juni jl in Parijs een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten (zie persbericht), dat is een document waarin twee of meer partijen hun gezamenlijke voornemens vastleggen zonder dat dit evenwel juridisch afdwingbaar wordt. Dit MoU voorziet de concrete modaliteiten voor de vermelding van energiewaarde (op het etiket) en van de ingrediënten (online). Zie ook ter info het persbericht van De Standaard van 4 juni 2019.

De bedoeling is om hiermee een graduele stijging te garanderen van het totale EU marktaandeel (in volume) van spirits die energiewaarde en ingrediënten vermelden : 25% per eind 2020, 50% per eind 2021 en 66% per eind 2022.

De bedrijven en nationale beroepsfederaties die deze MoU onderschrijven zullen worden ondersteund op vlak van de berekening van energiewaarde en om de online vermelding van ingrediënten technisch mogelijk te maken. Tegelijk engageren zij zich om marktgegevens te verzamelen en ter beschikking te stellen op grond waarvan de realisatie van de doelstelling op regelmatige tijdstippen kan geëvalueerd worden.