Het wetsontwerp van 25 april 2019 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties werd aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer. Dit wetsontwerp voorziet dat binnen commerciële transacties een KMO door een niet-KMO niet langer meer kan verplicht worden om betalingstermijnen van langer dan 60 dagen te aanvaarden. Een clausule waarbij een ruimere betalingstermijn wordt voorzien zal als nietig  worden beschouwd.

In dit wetsontwerp wordt als KMO omschreven, een onderneming met een gemiddeld 50 werknemers per jaar, met een gemiddelde jaaromzet van 9 mio€ (excl BTW) en met een balanstotaal van max 4,5 Mio € (zie artikel 1:24 §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen).

Het goedgekeurde wetsontwerp zal in werking treden 6 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Mede als gevolg van het feit dat onze nationale regering in lopende zaken verkeert heeft deze publicatie nog niet plaatsgevonden.

Wij houden u hiervan verder op de hoogte.