Privacy Policy VinumEtSpiritus.be

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Vinum Et Spiritus, met maatschappelijke zetel te Livornostraat 13 bus 5, 1060 Brussel en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0435.658.870 (hierna: “Vinum Et Spiritus”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.         Vinum Et Spiritus leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.         Vinum Et Spiritus stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

–      Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres

–      Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: uw e-mailadres;;

–      Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website ;

–      Categorie 4: bij aanvraag om lid te worden van Vinum Et Spiritus;

–      Categorie 5: bij het gebruik van het contactformulier op onze website;

2.2.      Vinum Et Spiritus kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies;
  • tijdens het doorgeven van uw gegevens via de formulieren op onze website

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

Vinum Et Spiritus zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Vinum Et Spiritus om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

–       Categorie 4: het u toesturen van informatie over de modaliteiten om lid te worden van Vinum Et Spiritus. Vinum Et Spiritus heeft deze gegevens expliciet nodig om u te kunnen informeren. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.

–       Categorie 5: het u contacteren aangaande uw contactaanvraag via de website.

3.2.      Direct marketing:

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Vinum Et Spiritus uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.

Vinum Et Spiritus zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van Vinum Et Spiritus), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Vinum Et Spiritus en U. Niet-actieve accounts worden na een termijn van 5 jaar onverwijld verwijderd uit onze systemen.

 

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Hiervoor volstaat het een e-mail te sturen naar info@vinumetspiritus.be.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vinum Et Spiritus. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Vinum Et Spiritus verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4.      Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail, naar info@vinumetspiritus.be. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

 

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina op de website van Vinum Et Spiritus.

 

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt Vinum Et Spiritus geen profiel op om automatische beslissingen en profiling uit te kunnen voeren.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan Vinum Et Spiritus aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

7.1.         Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1.         Vinum Et Spiritus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Vinum Et Spiritus door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Vinum Et Spiritus.

 

8.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

 

Artikel 9 – Cookies

 

Wij verwijzen naar onze cookie statement op de website www.vinumetspiritus.be.