Overzicht van enkele wettelijke bepalingen

Wat zegt de Belgische wet?


1. Uittreksel uit de wet ‘houdende diverse bepalingen inzake gezondheid’ van 10 december 2009 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2009 – Editie 3, artikel 14, p. 82973).

 

Art. 14. Artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, gewijzigd bij de wetten van 22 maart 1989, 19 juli 2004, 27 december 2004 en 1 maart 2007, wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende:

Ҥ 6. Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.

Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.”

 

Art. 15. § 1. In artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank worden lid 1 en lid 2 opgeheven.

§ 2. Artikel 5 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap wordt opgeheven.

2. De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer verbiedt aan iedereen om enig voertuig te besturen (fiets, motor, auto, skateboard,…) als de alcoholspiegel in zijn bloed meer dan 0,5 promille bedraagt. Zij voorziet strafbepalingen onder haar titel IV, hoofdstuk V alcohol opname en dronkenschap. (Belgisch Staatsblad van 27 maart 1968).

3. De wet bestraft dronkenschap op een openbare plaats (zie de Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap van 14 november 1939).

4. Ter aanvulling op de wetgeving bestaat het ‘Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken’ initieel ondertekend op 12 mei 2005 en hiernieuwd op 25 januari 2013. Dit convenant werd ondertekend door de Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd (thans Vinum Et Spiritus Association Belgium), maar ook door de Belgische Brouwers; Comeos; de Raad voor de Reclame; de beroepsorganisaties Ho.Re.Ca Vlaanderen, Ho.Re.Ca Brussel en Ho.Re.Ca Wallonië; het OIVO en Test-Aankoop.