Het is voor de meeste marktoperatoren inmiddels bekend dat de productfiches voor de met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde dranken (Genièvre/Jenever/Genever, Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever, Jonge jenever/jonge genever, Oude jenever/oude genever, Hasseltse jenever/Hasselt, Balegemse jenever, O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever, Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie, vruchtenjenever, Genièvre Flandre Artois en Kornbrand) na uitgebreide sectorconsultatie werden aangepast waardoor de kwaliteitsvolle kenmerken alsook de verbondenheid met de specifieke regio’s nog beter tot uiting kan worden gebracht.

Op 27 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie een mededeling betreffende de resultaten van haar onderzoek van technische dossiers voor gevestigde geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken uit hoofde van artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 en artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2013 van de Commissie.

Hierin bevestigt de Europese Commissie dat de gevestigde geografische aanduidingen van de met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde dranken op basis van de nieuwe productfiches voldoen aan de voorwaarden van artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008.

Vanuit een strikt juridische benadering zijn deze nieuwe productfiches van kracht vanaf datum van bekendmaking van de goedkeuring door de Europese Commissie, nl op 27 maart 2019.

Teneinde de Belgische producenten van de met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde dranken voldoende rechtszekerheid te bieden werd met de bevoegde federale en regionale overheidsinstanties de mogelijkheid van een overgangsperiode besproken.

De FOD Economie liet ons in de loop van de maand juli 2019 weten dat zij de optie van een overgangsperiode niet wenst te weerhouden hetgeen betekent dat bij een eerstvolgende controle de inspectiediensten de nieuwe productfiche als basis voor hun controle zullen weerhouden.

Om de jeneverstokers te helpen bij de correcte toepassing van de nieuwe officiële productfiches bezorgen wij hierna een vertaling ervan naar het Nederlands en het Frans.

Jenever

Graanjenever

Vruchtenjenever

Oude jenever

Jonge jenever

Peket

Balegemse jenever

Hasseltse jenever

O’ de Flander