Dergelijk causaal verband werd tot op heden nog niet wetenschappelijk aangetoond. Dat neemt niet weg dat de ridders van de anti-alcoholbeweging steevast oproepen tot het instellen van een reclameverbod voor alcohol. Of het ooit zover komt is koffiedik kijken maar er beweegt duidelijk wat.

Een alcoholreclame verbod lijkt een buitenproportionele maatregel en de kans dat het ooit zover komt lijkt vrij gering.

Maar toegegeven, de huidige reclameboodschappen zijn niet meer dezelfde als die van pakweg twintig jaar geleden en de wijze waarop we met reclame in contact komen is ook grondig gewijzigd.

Ondertussen heeft de universiteit van Gent een vrij omvangrijke studie opgezet rond het meest aangewezen kader om alcoholreclame te regelen. De conclusies van deze studie worden op 25 april 2019 voorgesteld tijdens een seminarie. We brengen hierover later verslag uit. Nu al staat vast dat er zal worden opgeroepen om het zelfregulerend kader van het alcoholconvenant te vervangen door een wettelijk kader waarvan de naleving voor de rechtbanken zal kunnen afgedwongen worden.

Vinum Et Spiritus blijft tot nader order evenwel voorstander van het huidige alcoholconvenant, waarvan de laatste aanpassingen dateren van 2013. Uit de jaarverslagen van de JEP (Jury voor Ethische Praktijken in de reclame) blijkt dat het aantal klachten zeer miniem is en dat al de beslissingen van de Jury door de sector vrijwillig worden nageleefd.

Sommige partners bij het alcoholconvenant – waaronder Vinum Et Spiritus – zijn evenwel niet blind voor bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen en voor de noodzaak om het alcoholconvenant hiermee in lijn te brengen. Om die reden werd in overleg met de JEP en met het kabinet van minister Maggy De Block voorzien in een addendum bij het alcoholconvenant dat – onder voorbehoud van formele bevestiging en aankondiging – van kracht zal worden vanaf september 2019.

Dit addendum voorziet onder meer de verplichting om voorafgaandelijk aan nationale reclamecampagnes via radio, TV of bioscoop een advies te vragen aan de JEP en dat overtredingen van bepalingen uit het alcoholconvenant kunnen bestraft worden met boetes die kunnen oplopen tot 10.000€.